Regulamin bezpłatnej konsultacji

Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego Currus Cars dalej zwanego Darmowa Konsultacja” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego Currus Cars” dostępnego na stronie internetowej Currus Cars (www.curruscars.pl), w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

 1. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz kontaktowy Currus Cars – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.curruscars.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego Currus Cars” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.
 1. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego Currus Cars”
 1. Dostęp do Formularza kontaktowego Currus Cars nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. Currus Cars zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego Sellwise na czas nieoznaczony.
 3. Formularz kontaktowy Currus Cars służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Currus Cars, w zakresie tematycznym w nim określonym.
 4. Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez Currus Cars (wszczętych lub zakończonych), do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.

Warunki korzystania z Formularza kontaktowego Currus Cars i zobowiązania Użytkownika

Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Currus Cars Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

 • wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię, adres e-mail, numer telefonu, temat wiadomości i treść wiadomości,
 • potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
 • potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,
 • potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij wiadomość”.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego Currus Cars zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownikowi korzystającemu z Formularza kontaktowego Currus Cars „Darmowa Konsultacja” przysługuje jednorazowa nieodpłatna konsultacja telefoniczna trwająca nie więcej niż 15 minut. Wyjątkiem są hasła, podawane przez Currus Cars okazjonalnie do publicznej wiadomości, których podanie w formularzu uprawnia do wydłużenia czasu trwania konsultacji telefonicznej do 30 minut.
 5. W przypadku zapisania się ponownie na darmową konsultację przez Użytkownika, który korzystał już z niej w przeszłości, Currus Cars zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia darmowej konsultacji.

Odpowiedzialność Currus Cars

 1. Currus Cars nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego Currus Cars.
 2. Currus Cars nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego   wynikający z przyczyn niezależnych od Currus Cars lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej Currus Cars.
 3. Currus Cars zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.curruscars.pl, w zakładce Regulamin Formularza Kontaktowego.
 4. Currus Cars zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Przetwarzanie danych osobowych przez Currus Cars

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) jest Currus Cars Michał Gruszczyk wpisany do CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6423119622, REGON 364813623.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na Formularzu kontaktowym Currus Cars.
 3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi poprzez Formularz kontaktowy Currus Cars.
 5. Dane te mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Currus Cars – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: gruszczyk@curruscars.pl
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:
 • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w ppkt a) jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.