Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów/Użytkowników jest Michał Gruszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Currus Cars Michał Gruszczyk, 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 65, NIP: 6423119622 REGON: 364813623

 1. Administrator gwarantuje realizację uprawnień Klientów/Użytkowników wynikających z RODO, tj.:
prawo dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,
prawo do sprostowania oraz usunięcia danych Klientów – jeżeli dane Klienta/Użytkownika są niepoprawne lub niekompletne albo Klient/Użytkownik wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie,
prawo ograniczenia przetwarzania danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu dane nie zostaną usunięte, a jedynie ich przetwarzanie zostanie ograniczone,
prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta,
prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Administrator z należytą starannością dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów/Użytkowników. Jednakże dla wygody Klientów/Użytkowników Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Klientom/Użytkownikom wygodę korzystania z serwisu, a Administratorowi właściwą obsługę Klienta/Użytkownika. W związku z tym niektóre dane osobowe Klientów udostępniane są podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć, przestępstw oraz kontrolą skarbową.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia umowy o świadczenie usług doradczych. Dane osobowe Klientów/Użytkownika Administrator otrzymuje od Klientów/Użytkowników podczas rejestracji konta, w związku z korzystaniem przez Klienta z newslettera oraz formularza kontaktowego.

 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy, w tym do:

– zakładania i zarządzania kontem oraz zawierania transakcji;
– obsługi reklamacji oraz zwrotów;
– obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Administratora (np. przez formularz kontaktowy);
– zarządzanie bezpieczeństwem transakcji,
– zapewnienie najlepszej obsługi Klienta/Użytkownika.

 1. Dane osobowe są również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
monitorowanie aktywności Klienta na stronie internetowej, marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta/Użytkownika,
zapewnienie usług płatniczych, windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości, zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw,
prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa), organizacja konkursów, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych i partnerskich.

 2. Klient/Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.

 3. Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody Klienta/Użytkownika w celu:
wysłania informacji handlowych, wysyłanie do Klienta/Użytkownika informacji w postaci newslettera. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient/Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona. Dane Klientów/Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.

 4. Administrator wymaga podania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy na usługę oraz:
– w celach księgowych, w tym wystawiania faktur VAT,
– prowadzenia konta Klienta/Użytkownika,
– bezpośredniego kontaktu z Klientem/Użytkownikiem,
– realizacji usługi „Newsletter”.
– informowania Klienta/Użytkownika o przebiegu realizacji zamówienia,
– informowania Klienta/Użytkownika o wysyłce zamówienia,
– informowania Klienta/Użytkownika o przebiegu postępowania reklamacyjnego, obsługi zwrotu,
– informowania Klienta/Użytkownika o produktach, które mogą Go zainteresować.

W tym celu Administrator zbiera i przetwarza następujące dane Klientów/Użytkowników:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres do doręczeń,
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) – wyłącznie dla potrzeb i w sytuacji wystawiania faktury VAT lub stworzenia kalkulacji finansowania zamówionej przez klienta,
e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
f) numer telefonu,

 1. g) numeru identyfikacyjnego PESEL – wyłącznie dla potrzeb i w sytuacji tworzenia ofert polis ubezpieczeniowych na wniosek klienta.

W sytuacji wzięcia przez Klienta/Użytkownika uczestnictwa w akcjach promocyjnych i konkursach Administrator może potrzebować również dodatkowych danych wymaganych ze względu na przepisy podatkowe.

Dane osobowe Klienta/Użytkownika mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klienta/Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klienta/Użytkownika. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. Dane osobowe Klientów/Użytkowników przechowywane są nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowywane są:

  
1) Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom,
– statystycznych i archiwizacyjnych.

2) Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Klienta/Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

3) Działania około sprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji czy konkursów.

4) Działalność operacyjna – do czasu przedawnienia obowiązków Administratora nałożonych przez RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe odwiedzających profil prowadzony w portalach społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn oraz YouTube. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profili, w tym w celu informowania o aktywności, promowaniu serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem dedykowanych komunikatorów ww. portali. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej marki. 

 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient/Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej gruszczyk@curruscars.pl

 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.